Czeglédi Péter Református Gimnázium
„Töviseken át a rózsákhoz”

A 2018/2019-es tanévben a gimnázium I. évfolyamába jelentkező diákok felvételi kritériumai

A felvételi kritériumok a SzK NT-nak nevelésről és oktatásról szóló 245/2008. T. t. sz. törvénye és módosításai, valamint a 184/2009. T. t. sz. törvénye és módosításai, továbbá a SzK OM 282/2009. sz. rendelete szerint vannak kidolgozva.

2019/2020-as tanévben a magyar tanítási nyelvű négyéves gimnázium,
kódszáma: 79 02 J 00, egy osztályt nyit.

 1. Felvételi vizsga nélkül nyernek felvételt azok a diákok, akiknek a 9. osztályosok országos tesztelésén (MONITOR 9) elért eredménye minden felvételi tantárgyból: magyar nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és szlovák irodalomból és matematikából egyidejűleg legalább 90 %.
 2. A többi diák írásbeli felvételi vizsgát tesz, a javító pótvizsga szóbeli formában történik. A felvételi vizsgák időpontjai 2018. május 14. és 2018. május 17.
  A felvételi vizsgák következő időpontja: 2018. június 19.
 3. A felvételi vizsgák vizsgatárgyai:
  - magyar nyelv és irodalom
  - szlovák nyelv és szlovák irodalom
  - matematika
 4. A felvételi vizsga értékelésének menete:
  A sikeresség sorrendjének meghatározása – amely eldönti a felvett és a nem felvett diákok sorrendjét – a következőképpen történik:
 1. az írásbeli felvételi vizsgamunkák tantárgyanként (tehát magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, matematika) 0 – 50 pontszámmal, azaz összesítésben 0 – 150 pontszámmal lesznek értékelve. Sikeresnek számít az a diák, aki tantárgyanként legalább 20 pontot szerez,
 2. a jelentkezők sikerességi sorrendjét az alapiskolai előmenetelért (1. sz. táblázat), az országos tesztelésen elért eredményért (2. sz. táblázat), tanulmányi versenyeken elért eredményekért (3. sz. táblázat) és a felvételi vizsgán elért eredményért járó pontszámokból adódó összpontszám határozza meg,
 3. két vagy több jelentkezőnél fellépő pontegyenlőség esetén az iskola igazgatója előnyben részesíti a csökkentett munkaképességű tanulót, vagy a felvételi vizsgán több pontot elérő jelentkezőt.

Megvitatva a Pedagógiai Tanács ülésén, 2019. február 28-án.

PaedDr. Kiss Beáta,
az iskola igazgatója

 


Melléklet: 1. sz. táblázat
Az AI 9. oszt. 1 félévében elért tanulmányi átlag alapján szerzett pontszám
Tanulmányi átlag Pontszám
1,00 – 1,25 30
1,26 – 1,50 25
1,51 – 1,75 20
1,76 – 2,00 15
2,01 – 2,25 10
2,26 – 2,5 5
2,50 - 0

Melléklet: 2. sz. táblázat
Az országos tesztelésen egy tantárgyból elért eredmények alapján szerzett pontszám.
100,00 % - 95,00 % 10 pont
94,90 % - 90,00 % 9
89,90 % - 85,00 % 8
84,90 % - 80,00 % 7
79,90 % - 75,00 % 6
74,90 % - 70,00 % 5
69,90 % - 65,00 % 4
64,90 % - 60,00 % 3
59,90 % - 55,00 % 2
54,90 % - 50,00 % 1
< 50,00 % 0

Melléklet: 3. sz. táblázat
A tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján szerzett pontszám
Helyezés Járási forduló Kerületi forduló Országos forduló
1. 5 pont 8 pont 10 pont
2. 4 7 9
3. 3 6 8
4. 2 5 7
5. 1 4 6

Felvételi követelmények az egyes tantárgyakból

Felvételi követelmények magyar nyelv és irodalomból:
Helyesírás: interpunkciós jelek használata; magán- és mássalhangzók hosszának jelölése; hasonulások; a „j“ és „ly“ megkülönböztető jelölése; tulajdonnevek, melléknevek, számnevek írása; szavak elválasztása; rövidítések írása; összetett szavak írása.
Nyelvtan: a tanuló a felismerés és alkalmazás szintjén ismerje a hangtan, szótan, mondattan alaki kellékeit
Irodalom: író, költők, irodalmi alkotások időrendi besorolása; Az alapiskolai 5. – 9. évfolyamok tananyagának ismerete.

Felvételi követelmények szlovák nyelv és szlovák irodalomból:
Az alapiskolák felsőbb évfolyamai számára készült tankönyvek alapján: szófajok, képzett szavak, mássalhangzók felosztása, szólások és közmondások, ritmus-törvény, mondatrészek, hasonulások, helyesírás.
Szlovák irodalom: írók és műveik.

Felvételi követelmények matematikából:
Az alapiskolák felsőbb évfolyamai számára készült tankönyvek alapján: lineáris függvény, elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek, százalékszámítás, síkidomok területe és kerülete, mértani testek térfogata és felszíne, algebrai kifejezések rendezése, számtartományok, törtek.

*************************************************************************