Czeglédi Péter Református Gimnázium
„Töviseken át a rózsákhoz”

CZEGLÉDI PÉTER REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

ÜNNEPI NYILATKOZAT

Istenbe vetett hittel és az eljövendő nemzedékek iránt érzett felelősséggel - tiszteletben tartva az egyházi gimnázium alapítói által megfogalmazott célokat, valamint értékelve az intézmény elmúlt 11 évében zajló hitéleti, oktatói és nevelői munkát - mi, a Lévai Református Egyházközség tagjai és az iskolánk névadójának leszármazottai ezennel ünnepélyesen kinyilvánítjuk az alábbiakat.

Hitelvi tekintetben a Czeglédi Péter Református Gimnázium a Szentírásra alapozott, több évszázados református hagyományú hitvallásos szellemiség hordozója kíván lenni. Hirdetjük, hogy az élet Isten ajándéka, amely egyedül Krisztusra tekintő és őt követő hit által szolgálhatja az Isten dicsőségét. Az embert, a kegyelem és szabadság egységéből adódóan, a Krisztusban nyert új élete teszi alkotója kezében teljes értékű személyiséggé. A család, az egyház, a nemzet, a szülőföld, valamint az ezeréves haza összetartó ereje közösséggé formál bennünket, s otthont ad abban a világban, amelyben mindenkinek egyéni és közösségi felelőssége, valamint minősített küldetése van. Példaképünk, névadónk Czeglédi Péter református lelkész, aki evangéliumi hitéért gályarabságot szenvedett, mégis egyházát és nemzetét el nem hagyta, hanem érte kész volt a halállal is szembenézni.

Az oktatói munkában arra törekszünk, hogy ifjainkat a tudományokkal felvértezve nyitott szemléletre és az igazság keresésére, annak megértésére készítsük föl. Ebbéli törekvésünknek lényegi része, hogy fiataljaink az anyanyelvüket méltóképpen ápolják, a magyar és egyetemes kultúra értékeit magukévá tegyék, az értelmes élethez szükséges modern technikai vívmányokat megismerjék, testben és lélekben épekké fejlődjenek és felkészüljenek a magasabb szintű tanulmányok végzésére.

Czeglédi Péter hűsége és szenvedése arra indít bennünket, hogy mi magunk is hitvalló, hűséges, nemes ifjakat neveljünk, akik a szorgalmas és becsületes munkájukkal, tiszta erkölcsi magatartásukkal egy mindig magasabb minőségi életre törekszenek. Eltökélt szándékunk olyan ifjak nevelése, akik egész életükben szerető hitvestársak, a családjukra gondot viselők, a gyermekeik életét a fogantatástól kezdve védelmezők, a szüleiket és az időseket megbecsülők, nemzetükért és egyházukért szolgálatot vállalók, az irgalmas szeretet gyakorlásában és a biblikus keresztyén értékek megtartásában mások előtt példaadók tudnak lenni. Reménységünk szerint ezáltal olyan kulturált emberekké válnak, akik nem tűrik a hazugságot, hanem küzdenek az igazságért, s akiknek nem a félelem és a megalkuvás a sajátjuk, hanem az önvizsgálat, az egyenesség és az alázat az erényük. Továbbá, akik tisztelik a másik embert, miközben a saját nemzetüket és annak múltját meg nem tagadják!

Tisztában vagyunk azzal, hogy mindez csak Isten áldásával és becsületes munkával, a közösségért szolgáló pedagógusok, szülők és egyháztagok áldozatos és istenfélő életével érhető el. Ezért imádságainkban kérjük, hogy vezetőink és nevelőink istenfélők, fedhetetlenek és áldozatkészek legyenek, s ennek révén jó példájukkal küldetésüket betölthessék. Az előttünk álló utat a hit győzedelmes Urának erejével kívánjuk megfutni, szemünk előtt tartva Czeglédi Péter jelmondatát:

"Töviseken át a rózsákhoz".

Kelt Léván, 2012. május 13-án.

 

Kassai Gyula református lelkész

 

PaedDr. Kluch János iskolaigazgató
 
Czeglédi Péter leszármazottai (a nyilatkozatot 30 leszármazott írta alá)