Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Vstupné školenie žiakov Cirkevnom gymnáziu s VJM
z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. Postup na registráciu školského úrazu a evidenciu nebezpečných udalostí podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 24/2006-R k zavedeniu jednotného postupu na registráciu školského úrazu a evidenciu nebezpečných udalostí v podmienkach školy.

Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia žiaka ak sa stal:

a) pri výchovno-vzdelávacej činnosti , alebo nepovinnej činnosti organizovanej školou, alebo v priamej súvislosti s ňou,

b) pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy.

Registrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka na výučbe na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

Neregistrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka na výučbe na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej menej ako štyri dni, prípadne ak aj nedôjde k neprítomnosti žiaka na výučbe, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom.

Závažný úraz znamená veľmi vážne poškodenie zdravia, ide o:

a) mrť, ktorá nastala následkom úrazu, alebo

b) ťažkú ujmu na zdraví, ktorou je vážna porucha zdravia, alebo vážne ochorenie, alebo

c) predpokladanú dĺžku liečenia postihnutého najmenej 42 kalendárnych dní.

Zamestnanci a žiaci školy sú povinní oznámiť vznik úrazu a vznik nebezpečnej udalosti.

Vznik registrovaného školského úrazu, neregistrovaného školského úrazu a nebezpečnej udalosti sa oznamuje tajomníkovi školy. Záznam o registrovanom školskom úraze sa spisuje najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu.

2. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na Cirkevnom gymnáziu s VJM.

Zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a iných psychotropných látok v triedach školy, ako aj nastúpenia pod ich vplyvom na výučbu. Porušenie tohto zákazu sa považuje v zmysle Vnútorného školského poriadku za hrubé porušenie školského poriadku.

Zákaz fajčiť vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch školy. Porušenie tohto zákazu sa považuje za porušenie vnútorného školského poriadku, na základe ktorého vedenie školy vyvodí voči žiakovi dôsledky v súlade s vnútorným poriadkom školy.

Použitie ochranného opatrenia

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

a) zákonného zástupcu

b) zdravotnú pomoc (zákon č. 355 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)

c) policajný zbor (paragraf zákona č.1993 Z.Z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov)

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

Rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné a zdravotné označenia, ktoré sa vzťahujú na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytujú pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, piktogramu, symbolu a farby.

Značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov a únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci, ako aj na umiestnenie prostriedkov na hasenie požiarov.

Dodržiavať zásady bezpečnej práce na elektrických strojoch a zariadeniach:

A. Žiakom je zakázané:

a) zasahovať do akéhokoľvek elektrického zariadenia s výnimkou zariadení pripojených na bezpečné napätie alebo bezpečný prúd,

b) pracovať na nekrytých živých častiach elektrického zariadenia a dotýkať sa týchto častí priamo alebo akýmkoľvek predmetom,

c) používať a opravovať chybné a poškodené elektrické zariadenia.

 

B. Povinnosťou žiakov je:

a) pri obsluhe elektrických zariadení postupovať podľa návodu a inštrukcií vydaných výrobcom a podľa pokynov vyučujúceho učiteľa,

b) dbať o to, aby elektrické zariadenia neboli preťažované alebo poškodzované,

c) ihneď odpojiť chybné elektrické zariadenia a závadu hlásiť vyučujúcemu učiteľovi (za chybné sa považuje zariadenie napr. s poškodenou izoláciou, páchnuce po spálení, dymiace, neobvykle hlučné, s nárazovým chodom, silným hučaním, trhavým rozbehom, iskriace, brniace, trasúce a pod.),

d) po skončení práce elektrické zariadenia spoľahlivo odpojiť od siete vypínačom.

 

 

OCHRANA PRED POŽIARMI

 

3. Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch školy v zmysle platných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi.

 

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera.

 

Vzniknutý požiar sa nahlási telefonicky alebo osobne na vrátnicu, kde je zabezpečená služba počas prevádzky školy. Povinnosti zamestnancov a žiakov v prípade vzniku požiaru sú vymedzené v Požiarne poplachových smerniciach a organizáciu evakuácie osôb z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom upravuje Požiarny evakuačný plán. Táto dokumentácia, ako aj aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky, je umiestnená na vhodných miestach objektov tak, aby bola viditeľná a trvalo prístupná všetkým osobám.

Povinnosťou zamestnancov, študentov, ako aj osôb, ktoré sa so súhlasom riaditeľa školy, respektíve ňou poverenou osobou zdržiavajú v priestoroch a objektoch školy je:

a) dodržiavať vyznačené zákazy, plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

b) oznámiť bez zbytočného odkladu vznik požiaru,

c) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

 

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi je zakázané:

a) fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

c) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k prenosným hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom,

d) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania.

 

4. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z Požiarnych poplachových smerníc a Požiarneho evakuačného plánu

 

Zamestnanec, alebo žiak, ktorý spozoruje vznik požiaru vyhlasuje požiarny poplach pre osoby v ohrozených priestoroch hlasným volaním HORÍ.

 

Pri vyhlásení požiarneho poplachu je potrebné:

a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

b) ohlásiť vznik požiaru telefonicky alebo osobne na vrátnicu - v objekte, kde vznikol požiar,

c) odstrániť do bezpečnej vzdialenosti horľavé materiály,

d) vypnúť hlavný vypínač elektrického prúdu v elektrickej rozvodnej skrini,

e) pristúpiť k likvidácii požiaru dostupnými prostriedkami, teda hasiacimi prístrojmi,V

f) urýchlene opustiť pracovisko, ak sa na ňom nachádzajú materiály, od ktorých môže dôjsť k výbuchu a nedajú sa odstrániť,

g) pri privolaní jednotky hasičského a záchranného zboru ohlásiť:

- číslo telefónu, z ktorého sa požiar ohlasuje,

- meno osoby, ktorá hlási vznik požiaru,

- názov a adresu školy, ako aj adresu objektu, v ktorom vznikol požiar,

- o aký druh požiaru sa jedná,

ostať na mieste odkiaľ sa volá a počkať na spätný dotaz dispečera, ktorý overí pravdivosť podávanej správy.

 

Dôležité telefónne čísla:

 

Integrovaný záchranný systém tel.č.

112

Hasičská a záchranná služba tel.č.

150

Záchranná zdravotná služba tel.č.

155

Polícia tel.č.

158